Prezentarea comunei

Comuna Predeal – Sărari este o veche așezare românească, aparținând județului Prahova. Este alcătuită din 9 sate: Predeal, Bobicești, Vitioara de Sus, Poienile, Sărățel, Sărari, Tulburea, Tulburea-Văleni și Zâmbroaia.

Numele comunei provine de la așezarea acestei localități pe dealurile joase în subsolul cărora se găsesc importante  depozite de sare.

AȘEZARE:

Comuna Predeal-Sărari este situată în partea central-estică a județului Prahova, la o distanță de 8 km față de orașul Vălenii de Munte, la 38 km față de Ploiești, reședința județului și la aproximativ 100 km față de capitala țării, București.

Suprafața comunei este de 24,45 kilometri pătrați.

Teritoriul comunei Predeal-Sărari oferă particularități geografice deosebite (păduri bogate și întinse, relief deluros nu prea înalt și prielnic agriculturii, climă blândă și surse de apa).

VECINI:

-la nord-vest Drajna

-la nord-est Ariceștii Zeletin

-la est Surani

-la sud-est Păcureți și Gornet

-la sud-vest Gura Vitioarei

-la vest Vălenii de Munte

CLIMA:

Clima reflectă starea medie multianuală a valorilor elementelor meteorologice. La nivelul comunei Predeal-Sărari clima este rezultatul interacțiunii în spațiu și timp a două categorii de factori: radiativi, dinamici, aceștia determinând caracteristicile climatice și fenomenele atmosferice.

FAUNA:

Animalele nevertebrate și vertebrate care formează fauna comunei Predeal-Sărari sunt extrem de numeroase. Ele sunt prezente prin fânețe, pajiști, poieni, păduri, culturi de legume, porumb, pomi fructiferi. Speciile sălbatice trăiesc în mediul natural terestru, acvatic și subteran.

HIDROGRAFIA:

Apele comunei constând în ape de suprafață și ape freatice se supun legilor generale ale existenței lor pe Terra. Starea hidrologică a localității este definită de relieful deluros, foarte variat, stimulând apariția precipitațiilor lichide sau solide dar și vegetației, dând o notă aparte zonei.

AGRICULTURA:

Se cultivă porumb, cartofi.

Pomicultura: cultura prunului, mărului, părului, cireșului.

Zootehnia: se cresc păsări, bovine, ovine, caprine, porcine, familii de albine.

Suprafața arabilă: 248 ha; Pășune: 852 ha și 329 ha fâneață; Pădure: 609 ha; Livezi: 145 ha.

INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE:

Dotarea comunei din punct de vedere al infrastructurii este reprezentată de alimentare cu energie electrică, serviciu de apă potabilă pe 55%, drum asfaltat pe  30%, serviciu de telefonie, cablu tv și salubrizare pe 65%.

– Alimentare cu apă – modernizare rețea de apă și acoperire 55% ; sursa râul Teleajen
– Canalizarea – urmează a fi realizată după formarea rețelei de apă
– Drumuri – e nevoie de asfaltarea a 10 km de drumuri comunale
– Conducta de gaze –
– Electricitate – modernizată; există linie de medie tensiune; iluminat stradal modernizat
– Telefonie – Vodafone și Telekom.

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ

Unități de învățământ:

– Școala cu clasele I-VIII “Mănăstireanu Mihai“ Predeal-Sărari.

– Școala cu clasele I-VIII Vitioara de Sus.

– Grădinița Predeal Sărari

– Grădinița Vitioara de Sus.

BISERICI:

Predeal – Biserica Ortodoxă “Sfântul Nicolae “.

Vitioara de Sus – Biserica Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului“.

Poienile – Biserica Ortodoxă “Sfinții Împărați Constantin și Elena“.

Zâmbroaia – Biserica Ortodoxă “Sfântul Ioan“.

Predeal – Biserica Evanghelică Romană.

Poienile – Biserica Adventistă de ziua a șaptea.

SĂNĂTATE:

– Dispensar C.M.I. DR. SCORUS GHEORGHE ADRIAN comuna  Predeal Sărari, sat Predeal.